STAGES

 

 

Map + guidebook.

More Information >>>

 

 

 

 

STAGES

1ª Maó- Es Grau, 3h 30min/ 10 km/ Grade: Medium

2ª Es Grau- Favàritx, 3h 30min/ 8’6 km/ Medium

3ª Favàritx- Arenal d’en Castell, 5 h/ 13’6 km/ Medium

4ª Arenal d’en Castell- Cala Tirant, 4 h / 10’8 km/ Easy

5ª Cala Tirant- Binimel.là, 4 h/ 9’6 km/ Medium

6ª Binimel.là- Els Alocs, 5 h/ 8’9 km/ Difficult

7ª Els Alocs- Algaiarens, 4h 30min/ 9’7 km/ Medium

8ª Algaiarens- Cala Morell, 2h 10min/ 5’4 km/ Medium

9ª Cala Morell- Punta Nati, 3 h/ 7 km/ Easy

10ª Punta Nati- Ciutadella, 4 h/ 10’5 km/ Easy

11ª Ciutadella- Punta d’Artrutx, 5 h/ 13’2 km/ Easy

12ª Punta d’Artrutx- Cala en Turqueta, 5 h / 13’3 km/ Medium

13ª Cala en Turqueta- Cala Galdana, 2h 30min/6’4 km/ Easy

14ª Cala Galdana- Sant Tomàs, 4h 30min/ 10’8 km/ Medium

15ª Sant Tomàs- Son Bou, 2h 30min/ 6’4 km/ Easy

16ª Son Bou- Cala en Porter, 3h 30min/ 8 km/ Medium

17ª Cala en Porter- Binisafúller, 4h 30min/ 11’8 km/ Easy

18ª Binisafúller- Punta Prima, 3h 30min/ 8’1 km/ Easy

19ª Punta Prima- Cala de Sant Esteve, 2h 40min/ 7’3 km/ Easy

20ª Cala de Sant Esteve- Maó, 2h 20min/ 6 km/ Easy